Instytut Nauk Leśnych

Instytut Nauk Leśnych został utworzony w 2019 roku, jest jednostką organizującą działalność naukową i badawczą w ramach dyscypliny Nauki Leśne. Instytut jest powiernikiem dorobku naukowego oraz kontynuatorem działalności badawczej Wydziału Leśnego, który nawiązuje swoimi tradycjami do Szczególnej Szkoły Leśnictwa utworzonej w roku 1816 – pierwszej na ziemiach polskich leśnej uczelni o charakterze akademickim. Główne zadania Instytutu to prowadzenie badań naukowych, upowszechnianie i popularyzacja wyników prac badawczych, a także aktywny udział w dyskursie na temat wyzwań współczesnego świata. Instytut zajmuje się analizowaniem kluczowych dla leśnictwa i rozwoju społeczno-gospodarczego zagadnień dotyczących eksploatacji i ochrony zasobów leśnych przy jednoczesnym zapewnieniu ich trwałości. Jest aktywnie rozwijającym się ośrodkiem prowadzącym badania naukowe w zakresie hodowli, urządzania, użytkowania i ochrony lasu, dendrometrii i produkcyjności lasu, ekonomiki leśnictwa, botaniki leśnej, zoologii i łowiectwa, ochrony przyrody oraz geomatyki i gospodarki przestrzennej. Badania te są implementowane do praktyki leśnej i zapewniają jednoczesne pełnienie przez lasy funkcji przyrodniczych, gospodarczych i społecznych. 

 

Film przedstawiony słuchaczom podczas Konferencji „Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”

O instytucie

Katedry