Projekty badawcze

 • Katedra Hodowli Lasu

  1991 – Ogólnopolskie doświadczenie proweniencyjne jodły pospolitej
  1991-1995 – Zmienność sosny pospolitej i hodowlana wartość jej proweniencji
  1991-1995 – Badania nad wzrostem i formą modrzewia i przyrostowością różnych pochodzeń
  1991-1995 – Badania porównawcze nad morfologią i przyrostowością świerka różnych pochodzeń”. 1991-1995
  1994-1995 – Kształtowanie się liczebności wzrostu i rozwoju naturalnych odnowień sosny w pierwszych latach po obsiewie w warunkach podokapowych, przy różnym sposobie przygotowania gleby w warunkach Puszczy Augustowskiej
  1994-1995 – Zasady wprowadzania gatunków cienioznośnych do drzewostanów modrzewiowych
  1995 – Badania zmienności buka pospolitego (Fagus sylvatica)
  1996-2001 – Badania porównawcze nad morfologią, wzrostem i rozwojem świerka różnych pochodzeń
  1996-2000 – Zmienność sosny pospolitej i hodowlana wartość jej proweniencji
  1997-1999 – Zmienność buka zwyczajnego w Polsce
  1997-2000 – Zasady wprowadzania gatunków cienioznośnych do drzewostanów modrzewiowych i plantacji
  1997 – Analiza zjawisk spontanicznej renaturalizacji w wybranych obiektach badawczych położonych na terenie Nadleśnictwa Garwolin
  1997-1999 – Optymalizacja naturalnego odnowienia sosny w centralnej i południowo-wschodniej Polsce
  1999-2001 – Stosowanie siewu nasion jako półnaturalna metoda prowadzenia odnowień i zalesień
  1999-2001 – Przyrodnicze i hodowlane uwarunkowania kształtowania dwu i wielogeneracyjnych drzewostanów sosnowych
  2000-2002 – Hodowlano-ochronne zasady gospodarstwa przestojowego
  2002 – Badania porównawcze populacyjnej i rodowej zmienności cech hodowlanych wybranych pochodzeń sosny zwyczajnej, modrzewia europejskiego, świerka pospolitego oraz dębu szypułkowego
  2004-2008 – Główne kierunki racjonalizacji zabiegów pielęgnacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomicznych i ekologicznych
  2005-2007 – Optymalizacja zabiegów hodowlano-ochronnych stosowanych w odnowieniach naturalnych sosny zmierzających do ograniczenia szkód od osutki
  2005-2007 – Struktura biotopu i preferencje środowiskowe głuszca w Puszczy Augustowskiej
  2006-2008 – Opracowanie multimedialnego przewodnika po rębniach zalecanych do stosowania w lasach
  2006-2009 – Ocena efektów stosowania rębni gniazdowej zupełnej w lasach, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu kształtu i wielkości gniazd na rozwój odnowień
  2008-2012 – Ocena wzrostu, jakości oraz zagrożenia przez grzyby i owady upraw na powierzchniach pohuraganowych Nadleśnictwa Przedbórz w różnych warunkach przygotowania powierzchni i gleby, sposoby wykonania odnowienia z uwzględnieniem składów gatunkowych w latach
  2009-2010 – Operat oceny dynamiki ekosystemów leśnych Białowieskiego Parku Narodowego
  2010-2014 – Planowanie hodowlane w rębni stopniowej gniazdowej udoskonalonej
  2011-2015 – Wieloletnia dynamika składu gatunkowego i struktury drzewostanów oraz rekonstrukcja historii wybranych drzewostanów metodami dendrochronologicznymi na stałych powierzchniach doświadczalnych w lasach naturalnych Puszczy Białowieskiej
  2011-2015 – Program testowania potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych (WDN), drzew matecznych (DD), populacji nasiennych (PN) i plantacyjnych upraw nasiennych (PUN) w ramach „programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych na lata 2011-2035
  2011-2015 – Lustracja stanu powierzchni doświadczalnych z bukiem zwyczajnym, sosną zwyczajną, świerkiem pospolitym i modrzewiem europejskim, ocena przeżywalności oraz wykonania niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych
  2013 – Pomiar cech przyrostowych oraz ocena cech jakościowych na wybranych powierzchniach rodowych i proweniencyjnych z sosną, modrzewiem i dębem na terenach na RDLP Lodź i Radom
  2014-2018 – Ocena potencjału produkcyjnego plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych i optymalizacja ich wykorzystania w planowaniu hodowlanym
  2015-2017 – Ocena i wykorzystanie istniejących powierzchni badawczych jako bazy selekcyjnej do wyboru drzew elitarnych i realizacji specjalnych programów hodowli selekcyjnej drzew leśnych
  2016-…. – Poznanie wartości hodowlanej leśnego materiału podstawowego wykorzystywanego w gospodarce leśnej przez testowanie potomstwa, realizowane na powierzchniach doświadczalnych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych (RDLP): Lublin, Radom, Olsztyn, Toruń i Białystok
 • Katedra Ochrony Lasu

  2005–2007 – Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną
  2005-2007 – Biotyczne przyczyny i ich ekologiczne uwarunkowania w procesie zamierania drzewostanów olszy czarnej (Alnus glutinosa)
  2006-2009 – Badania nad doskonaleniem gospodarki zrębowej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego Lasy Mazurskie
  2010–2013 – Waloryzacja ekosystemów leśnych Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Spalsko-Rogowskie” metodą zooindykacyjną
  2012-2014 – Oczekiwania i propozycje różnych grup społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i turystyki na terenach lasów Państwowych do 2030 roku – segemnt B
  2012-2014 – Opracowanie bioty grzybów wielkoowocnikowych Kampinoskiego Parku Narodowego
  2012-2015 – Oczekiwania i propozycje różnych grup społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody i turystyki na terenach Lasów Państwowych do 2030 roku
  2013–2015 – Ocena wpływu insektycydów stosowanych w zabiegach agrolotniczych na owady nie będące celem zwalczania
  2013-2018 – Monitoring zooindykacyjny regeneracji drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Piskiej
  2015–2020 – Boreczniki – biologia, zachowania ekologiczne, znaczenie gospodarcze oraz metody prognozowania występowania poszczególnych gatunków
  2016-2018 – Różnorodność grzybów wielkoowocnikowych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków pyrofilnych
  2016-2018 – Ocena grzybów makroskopijnych zasiedlających osłabione czeremchy amerykańskie
  2018-2020 – Badanie grzybów wielkoowocnikowych z grup: agarykoidalne, Ascomycota, boletoidalne, gasteroidalne, hydnoidalne, klawarioidalne, korticjoidalne, poliporoidalne
  2019 – Różnorodność biologiczna i ochrona przyrody na obszarach leśnych
  2020 – Różnorodność biologiczna Iławy – na potrzeby Planu Adaptacji Miasta do zmian klimatu, w ramach zespołu utworzonego przez Instytut Ochrony Środowiska PIB
  2019-2021 – Monitoring zooindykacyjny regeneracji drzewostanów pohuraganowych w Puszczy Piskiej” – kontynuacja
 • Katedra Użytkowania Lasu

  2014-2016 – Planowanie sieci dróg leśnych i składnic oraz optymalizacja wskaźników gęstości dróg leśnych dla różnych terenów Polski, udział w zespole badawczym
  2015-2016 – Analiza funkcjonalności połączeń dróg leśnych z drogami publicznymi
  2015-2017 – Kompleksowa ochrona nieleśnych siedlisk przyrodniczych na terenach wojskowych w obszarze NATURA 2000, koordynacja wydzielonego zadania badawczego
  2017 – Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora)
  2018-2019 – Początki epoki brązu na Warmii i Mazurach w świetle analiz specjalistycznych realizowanego przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, koordynacja wydzielonego zadania badawczego
  2019-2021 – Ocena zapotrzebowania na turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu na przykładzie RDLP Radom, umowa konsorcjum z Uniwersytetem Rolniczym w Poznaniu i DGLP
  2020 – Knowledge and Technologies for Effective Wood Procurement (TECH4EFFECT)
 • Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa

  Zakład Ekonomiki Leśnictwa

  Optymalizacja użytkowania oraz zasobności drzewostanów z punktu widzenia dochodowej funkcji produkcji drewna oraz kumulacji węgla
  Wykorzystanie biomasy do celów energetycznych a rozwój regionalny
  Wyceny korzyści nierynkowych funkcji lasu na przykładzie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Janowskie”
  Weryfikacja procedur określania klas grubości drewna wielkowymiarowego w programie ACER
  Aktualizacja programu i bazy PROGNOZA oraz jej udostępnienie użytkownikom różnych szczebli zarządzania
  Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru drzewostanów do cięć w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna i sytuacji finansowej w Lasach Państwowych
  Ekonomiczne konsekwencje funkcjonowania sieci Natura 2000
  Organizacyjno-funkcjonalne formy i wyniki działalności państwowych gospodarstw leśnych w wybranych krajach europejskich
  Optymalizacja alokacji nakładów inwestycyjnych na budownictwo drogowe w Lasach Państwowych
  Wartość lasu w rachunkach narodowych, rachunku wyników i w bilansie gospodarstwa leśnego
  Kształtowanie kompetencji kadry pracowniczej w Lasach Państwowych
  Analiza zakresu obowiązków i struktury czasu pracy dla wybranych stanowisk w Służbie Leśnej w kontekście poszczególnych działów gospodarki leśnej.
  Prognozowanie możliwości pozyskania sortymentów drewna okrągłego i kształtowania zasad jego sprzedaży, uwarunkowane zmianami na rynku drzewnym

  Zakład Urządzania Lasu

  Cykl szkoleń „Pielęgnowanie i ochrona upraw leśnych” realizowanego przez konsorcjum Krajowej Rady Izb Rolniczych oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w ramach V edycji konkursu FAPA dla działania „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Przeszkolono ponad 10 tys osób. Lata realizacji 2013-2014
  Opracowanie koncepcji regulacji rozmiaru użytkowania w wielofunkcyjnym gospodarstwie leśnym w celu zwiększenia trwałości ekosystemów leśnych, równomierności użytkowania zasobów drzewnych i zwiększania różnorodności biologicznej lasów w Polsce dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w 2016 r.
  Ekspertyza dotycząca drzewostanów świerkowych na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki wskazanych do przebudowy przez BULiGL Oddział w Białymstoku w ramach opracowania „Cele hodowlane i kierunki zagospodarowania drzewostanów świerkowych na gruntach porolnych Nadleśnictwa Krynki”w 2014 r.
  Analiza pt „Wpływ zmian warunków hydrologicznych na ekosystemy leśne na przykładzie Puszczy Augustowskiej” Temat na zlecenie Dyrekcji Generalnej PGL LP zakończony w 2014 r.
  Konsultacja prac fitosocjologicznych i siedliskowych w ramach opracowań fitosocjologicznych dla obszarów Natura 2000 na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu oraz w Warszawie, realizowane od 2013 r.
  Konsultacje naukowe nad pracami siedliskowymi w Nadleśnictwach Białowieża, Browsk i Hajnówka na zlecenie Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Białymstoku w 2019 i 2020 r.
  Konsultacja naukowa nad pracami inwentaryzacyjnymi i planistycznymi realizowanymi przez firmę Taxus.ul

  Zakład Dentrometrii i Produkcyjności Lasu

  Ekologiczne, gospodarcze i urządzeniowe konsekwencje występowania wybranych gatunków drzew obcych w Polsce
  Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubości kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczenia miąższości drewna kołowego i średniowymiarowego
  Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach (REMBIOFOR)
  Ocena stanu zdrowotnego i sanitarnego lasów pod kątem głównych czynników wpływających na zachowanie trwałości ekosystemów leśnych oraz ocena populacji dzika, w tym jego rozmieszczenia, w celu zoptymalizowania prowadzonego odłowu
  Prognoza zmian biomasy, ilości pochłoniętego węgla i jednostek pochłaniania CO2 w okresie 40 lat dla obszarów zalesionych
  Techniques and Technologies for Effective Wood Procurement – TECH4EFFECT
  FORest management strategies to enhance the MITigation potential of European forests – FORMIT
 • Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

  Prowadzimy lub zrealizowaliśmy badania w ramach projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, a także we współpracy z instytucjami, takimi jak Lasy Miejskie Warszawy, Regionalne Centrum Ekologiczne w Warszawie, Nadleśnictwa i Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych, Parki Narodowe i in. W ostatnich 10 latach były to m.in. następujące tematy:

  Charakterystyka budowy, funkcjonowania i kinetyki kłosków pszenicy w celu zidentyfikowania cech sprzyjających obcozapyleniu w ramach projektu ,,Zintegrowana strategia dla reaktywacji polskiej hodowli pszenicy heterozyjnej”.

  Wpływ drzewostanu i warunków glebowych na różnicowanie się zbiorowisk borowych na wczesnych etapach sukcesji. Zjawisko zanikania boru chrobotkowego Cladonio-Pinetum jest powszechnie obserwowane w Polsce. Celem badań było określenie, jakie są główne czynniki warunkujące powstawanie i trwałość borów chrobotkowych. Badania wykonano na 100 stanowiskach w obrębie 19 rejonów badawczych Puszczy Zielnej Kurpiowskiej. Wykazano, że parametry drzewostanu oraz gleby w istotny sposób warunkują obecność borów chrobotkowych.

  Zmiany w strukturze i właściwościach drewna sosny pospolitej (Pinus sylvestris) na gruntach porolnych, jako reakcja na stres środowiskowy. Przebieg ksylogenezy u drzew jak też właściwości powstałej w wyniku tego procesu tkanki należą do zagadnień ważnych w aspekcie poznawczym, jak też praktycznym, w tym w szczególności dla gospodarki leśnej. Uzyskane wyniki wskazują, że pod względem właściwości fizycznych i mechanicznych drewno sosen pochodzących ze sztucznych nasadzeń na gruntach o rolniczej historii użytkowania stanowi pełnowartościowy surowiec drzewny. Nie jest to jednak jednoznaczne, ze stwierdzeniem, że warunki te nie wpływają modyfikująco na przebieg ksylogenezy i parametry tworzącego się drewna. W szczególności należy uwzględnić fakt, że badania prowadzone były w drzewostanach gospodarczych a więc na populacji drzew wyselekcjonowanych przez zabiegi hodowlane prowadzone w ramach gospodarki leśnej.

  Strukturalne i funkcjonalne modyfikacje wtórnego drewna pni zamierających jesionów (Fraxinus excelsior). Proces zamierania jesionu obserwowany jest w lasach Polski od 1992 roku. Przyjmuje się, że jest on przejawem choroby kompleksowej będącej efektem oddziaływania wielu niekorzystnych czynników środowiskowych. Wykazano, że u zamierających jesionów tworzone są naczynia o mniejszej średnicy co skutkuje osłabieniem wydajności transportu wody. Tak więc niekorzystne zmiany ważnych dla hydrauliki parametrów strukturalnych drewna, jak średnica elementów przewodzących, mogą być czynnikiem nasilającym objawy zamierania jesionu.

  Koncepcja kształtowania alej leśnych oraz stref ekotonowych wybranych obiektów Lasów Miejskich – Warszawa na tle roślinności aktualnej, z uwzględnieniem obecności roślin inwazyjnych. Lasy w obrębie aglomeracji miejskiej, pełniące ważną rolę ekologiczną i znacząco wpływające na warunki życia i zdrowie mieszkańców, podlegają równocześnie znacznej presji i odkształceniom. Rozpoznanie potencjalnej i aktualnej roślinności rzeczywistej 8 obiektów leśnych wraz z dokumentacją fitosocjologiczną i inwentaryzacją obcych gatunków inwazyjnych stanowiło podstawę do opracowania doboru zielnych i drzewiastych gatunków rodzimych oraz zalecenia dotyczące zwalczania obcych gatunków inwazyjnych w strefach ekotonowych i przy obiektach małej infrastruktury.

  Obce gatunki inwazyjne roślin w Lasach Miejskich – Warszawa i propozycja ograniczania ich wpływu na fitocenozy leśne. Inwazje obcych gatunków roślin są obecnie jednym z największych zagrożeń przyrody, szczególnie nasilonym w środowisku miejskim, którego przyroda ma kluczowe znaczenie dla stanu zdrowia jego mieszkańców. Stwierdzono, że: stopień zasiedlenia lasów Warszawy przez inwazyjne gatunki obce zależy głównie od sąsiadujących z nimi form użytkowania terenu, odległości od centrum Warszawy i powierzchni lasu. Najliczniejszą obecność z roślin drzewiastych wykazują czeremcha amerykańska, dąb czerwony, robinia akacjowa i klon jesionolistny, a z roślin zielnych, nawłocie amerykańskie i niecierpek drobnokwiatowy. Metodami mogącymi ograniczyć skalę zjawiska są: eliminacja istniejących nasienników, tworzenie barier dla dopływu nasion, monitorowanie i wczesne usuwanie nowych stanowisk oraz kształtowanie właściwych zachowań ludzi odwiedzających lasy, okolicznych mieszkańców i służb ogrodniczych miasta.

 • Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej

  1996-1998 – Optymalizacja szerokości i składu gatunkowego pasów ochronnych w strefach ekotonowych
  1996-1998 – Zasady wyboru i rozmieszczenia biogrup w drzewostanach rębnych umożliwiające zachowanie ich różnorodności
  2000-2001 – system informacji przestrzennej dla Nadleśnictwa Dojlidy w ramach testowania projektu Standardu Leśnej Mapy Numerycznej dla poziomu nadleśnictwa
  2001-2003 – Optymalizacji funkcjonowania ekosystemów leśnych na gruntach porolnych w aspekcie wielkoobszarowych zalesień
  2006-2009 – Badania nad doskonaleniem gospodarki zrębowej na terenie Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Lasy Mazurskie”
  2008-2010 – Regionalizacja przyrodniczo-leśna oraz wyznaczenie leśnych kompleksów funkcjonalnych.
  2012-2013 – Ekonomiczne i przyrodnicze aspekty naboru drzewostanów do cięć w długookresowym prognozowaniu sprzedaży drewna i sytuacji finansowej w Lasach Państwowych
  2015 – Aktualizacja programu i bazy PROGNOZA oraz jej udostępnienie użytkownikom różnych szczebli zarządzania w PGL LP
  2017 – Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych
  2017-2018 – Teledetekcyjne określanie biomasy drzewnej i zasobów węgla w lasach – REMBIOFOR
  2017-2023 – Doskonalenie metod oceny zagrożenia drzewostanów sosnowych przez główne gatunki foliofagów – osnuja gwiaździsta Acantholyda posticalis (Mats.)
 • Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

  projekty badawcze

  2019-2022 Krajobraz dźwięku – wpływ informacji socjalnej na łączność krajobrazu i występowanie wybranych gatunków płazów w płatach siedlisk, grant NCN PRELUDIUM15 (2018/29/N/NZ8/01717) (Instytut Ochrony Przyrody PAN, kierownik projektu: Michał Bełcik); Bartłomiej Woźniak, wykonawca
  2018-2022 Rola martwego drewna w kształtowaniu różnorodności gatunkowej, parametrów populacyjnych i w użytkowaniu przestrzeni leśnych zespołów małych ssaków Micromammalia, grant NCN PRELUDIUM13 (2017/25/N/NZ9/02944); Emilia Zegadło, kierownik projektu
  2018-2021 Mechanizmy ewolucji głosów ostrzegawczych przed drapieżnikiem na przykładzie sikor Paridae (Uniwersytet Narodowy w Seulu); Bartłomiej Woźniak, wykonawca
  2018-2020 Strategie pokarmowe wiewiórek w Łazienkach Królewskich, grant NCN Miniatura2 (ID 415732); Dagny Krauze-Gryz, kierownik projektu
  2017-2021 Czynniki warunkujące sukces lęgowy rudzika Erithacus rubecula w warunkach lasu pierwotnego w Białowieskim Parku Narodowym, grant NCN PRELUDIUM12 (2016/23/N/NZ8/03374); Oliwia Karpińska, kierownik projektu
  2015-2018 Różnorodność gatunkowa drobnych ssaków w terenach otwartych północnej części Białowieskiego Parku Narodowego; (WL SGGW); Elżbieta Jancewicz, kierownik projektu
  2008-2011 Ciągłość populacji i trwałość zasięgu Microtus oeconomus: identyfikacja barier środowiskowych dla dyspersji osobników i czynników ograniczających przepływ genów między populacjami, grant MNiSW własny N N304 232035; Elżbieta Jancewicz, kierownik projektu i wykonawca
  2008 Adaptacje morfologiczne do wczesnego powrotu w obręb areału lęgowego gatunku odbywającego dalekie sezonowe wędrówki, grant MNiSW 2PO4F 070 30 (Centrum Badań Ekologicznych PAN w Dziekanowie Leśnym, 2008); Bartłomiej Woźniak, wykonawca
  2007-2008 Środowiskowe i termiczne uwarunkowania penetracji terenu przez koty domowe, grant MNiSW promotorski N304 042 32/1972; kierownik projektu: prof. dr hab. Jacek Goszczyński; Dagny Krauze, wykonawca
  2006-2009 Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na parametry historii życia osobników w lokalnej populacji nornika Microtus oeconomus, grant MNiSW własny 2 P04F 03930 (Muzeum i Instytut Zoologii PAN, kierownik projektu: prof. dr. hab. Joanna Gliwicz); Elżbieta Jancewicz, wykonawca
  2006-2008 Zróżnicowanie gryzoni na łąkach śródleśnych o różnym sposobie użytkowania na terenie obrębu ochronnego Hwoźna; (WL SGGW); Elżbieta Jancewicz, kierownik projektu
  2004-2007 Socjalne i genetyczne ojcostwo lęgów modraszek Parus caeruleus w warunkach pierwotnych, grant KBN własny 2 PO4C 075 27; Patryk Rowiński, kierownik projektu i wykonawca
  2002-2005 Wpływ drapieżnictwa i konkurencji na różnorodność gatunkową: przypadek białowieskich gryzoni, grant KBN własny 3 P04F 043 22; kierownik projektu: prof. dr hab. Jonna Gliwicz, kierownik projektu; Elżbieta Jancewicz, wykonawca
  1998-2001 Cykliczna populacja nornika: demografia, stosunki przestrzenne i relacje z łasicą, grant KBN własny 6 P04F 036 15; kierownik projektu: prof. dr hab. Jonna Gliwicz; Elżbieta Jancewicz, wykonawca

  projekty wdrożeniowe i badawczo-wdrożeniowe

  2020-2022 podprogram Monitoring Puszczyka Mszarnego w programie Monitoring Ptaków Polski; na zlecenie GIOŚ, MiIZ PAN); podmiot realizujący: Muzeum i Instytut Zoologii PAN; Bartłomiej Woźniak, wykonawca (KZL 1/INL/SGGW/2020)
  2020-2021 Ochrona rybołowa Pandion haliaetus na wybranych obszarach SPA Natura 2000 w Polsce, projekt LIFEPandionPL nr LIFE15NATPL00081 (kierownik projektu: Łukasz Porębski, GDLP); Bartłomiej Woźniak, wykonawca (CIiTT/40/2020)
  2017-2021 Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce; na zlecenie GDLP; podmiot realizujący: Polska Fundacja Ochrony Dzikich Zwierząt (kierownik projektu: prof. dr hab. Bogusław Bobek, PFODZ); Paweł Nasiadka, członek zespołu badawczego
  2015 Ocena występowania średnich drapieżników w Warszawie – w ramach projektu Stan populacji drobnej drapieżnej zwierzyny dziko żyjącej z gromady ssaki bytującej w m.st. Warszawie; na zlecenie Lasów Miejskich Warszawa; kierownik projektu: Joanna Werka; Dagny Krauze-Gryz, wykonawca; Karolina Jasińska, wykonawca; Piotr Kowal, wykonawca
  2012 Ochrona zasobów przyrodniczych Puszczy Kampinoskiej – obszaru Natura 2000 poprzez renaturyzację wykupionych gruntów (ActiveKPN), LIFE10 NAT/PL/655 (KE, NFOŚiGW, Kampinoski PN); Bartłomiej Woźniak, wykonawca
  2011-2014 Porównanie efektywności różnych sposobów wsiedleń kuropatwy szarej (Perdix perdix) ze wskazaniem zasadności adaptacji kuropatw do warunków naturalnych w wolierze adaptacyjnej „Perdix” na terenie Nadleśnictwa Łochów; na zlecenie GDLP; podmiot realizujący: WL SGGW w Warszawie; Paweł Nasiadka, kierownik projektu
  2010-2012 Monitoring skuteczności działania urządzeń ochrony zwierząt UOZ-1; na zlecenie PKP PLK S.A.; kierownik projektu: Joanna Werka; Dagny Krauze-Gryz, wykonawca; Karolina Jasińska, wykonawca
  2009-2012 Dieta dzika (Sus strofa L) zasiedlającego lasy nadleśnictw: Smardzewice, Spała i Opoczno ze szczególnym uwzględnieniem sezonowej zmienności udziału w niej roślin i owadów leśnych oraz roślin uprawnych; na zlecenie WFOŚ w Łodzi, GDLP; podmiot realizujący: WL SGGW w Warszawie; Paweł Nasiadka, kierownik projektu
  2008-2017 Ocena zagęszczenia jeleniowatych i dzików, dynamiki liczebności oraz zarządzania populacjami kopytnych na terenie RDLP Szczecin w okresie obowiązywania wieloletniego łowieckiego planu hodowlanego na lata 2008-2017; na zlecenie GDLP; podmiot realizujący: WL UP w Poznaniu (kierownik projektu: dr hab. Maciej Skorupski, UP w Poznaniu); Paweł Nasiadka, członek zespołu badawczego
  2008-2011 Monitorowanie skuteczności działania zainstalowanych odpłaszaczy odblaskowych na odcinku trasy kolejowej od km 19,8 do km 23,6 tj. odcinku Warszawa Wschodnia-Legionowo, na zlecenie PKP PLK S.A.; kierownik projektu: Joanna Werka; Dagny Krauze-Gryz, wykonawca; Karolina Jasińska, wykonawca
  2007-2009 Monitoring urządzeń UOZ-1 do odstraszania zwierząt, na zlecenie PKP PLK S.A.; Joanna Werka, Michał Wasilewski

  projekty wewnętrzne dla młodych badaczy

  2018 Wpływ linii kolejowej na miejsce żerowania i obecność metali ciężkich w organizmie sarny (Capreolus capreolus); (SGGW); Karolina Jasińska
  2018 Interakcje międzygatunkowe w zgrupowaniu dziennych i nocnych ptaków drapieżnych, bociana czarnego Ciconia nigra oraz kruka Corvus corax na terenie Lasów Sobiborskich – kontynuacja; (SGGW); Bartłomiej Woźniak
  2017 Interakcje międzygatunkowe w zgrupowaniu dziennych i nocnych ptaków drapieżnych, bociana czarnego Ciconia nigra oraz kruka Corvus corax na terenie Lasów Sobiborskich; (SGGW); Bartłomiej Woźniak
  2016 Udział w międzynarodowej konferencji na temat ekologii i transportu – 5th IENE International Conference on Ecology and Transportation; (SGGW); Karolina Jasińska
  2015 Weryfikacja skuteczności metod oceny składu pokarmu myszołowa Buteo buteo – kontynuacja; (SGGW); Bartłomiej Woźniak
  2013 Miejsca najczęstszych kolizji dziko żyjących zwierząt z pociągami na terenie Polski; (SGGW); Karolina Jasińska
  2013 Prezentacja prac badawczych Samodzielnego Zakładu Zoologii Leśnej i Łowiectwa na ogólnoświatowej konferencji o ptakach drapieżnych – 21-24 października 2013, Bariloche, Argentyna; (SGGW); Bartłomiej Woźniak
  2013 Wykorzystanie skrzynek jako miejsc schronienia oraz rozrodu przez wiewiórki w warunkach zmiennego przekształcenia antropogenicznego; (SGGW); Dagny Krauze-Gryz
  2012 Zmiana efektu bariery ekologicznej dla zwierząt w zależności od wysokości nasypu kolejowego; (SGGW); Karolina Jasińska
  2012 Weryfikacja skuteczności metod oceny składu pokarmu myszołowa Buteo buteo; (SGGW); Bartłomiej Woźniak
  2012 Ekologia wiewiórki rudej w warunkach leśnych; (SGGW); Dagny Krauze-Gryz
  2011 Porównanie rozmieszczenia ssaków w pobliżu torów kolejowych i na obszarach kontrolnych; (SGGW); Karolina Jasińska
  2011 Ekologia wiewiórki rudej Sciurus vulgaris na terenach zielonych Warszawy i okolic o różnym stopniu przekształcenia antropogenicznego; (SGGW); Dagny Krauze-Gryz