Department of Forest Management, Dendrometry and Economics of Forestry

Head

Ph.D., D. Sc. Karol Bronisz

Phone: (+48 22) 59-38086

Room 2/119

Department of Forest Management

Head

Ph.D. Eng. Michał Orzechowski

Phone: (+48 22) 59-38202

Scientists

Prof. Ph.D., D. Sc. Stanisław Miścicki

Phone: (+48 22) 59-38208

Room 1/102

Ph.D. Eng. Wojciech Kędziora

Phone: (+48 22) 59-38204

Room 1/81A

Ph.D. Eng. Justyna Nowakowska

Phone: (+48 22) 59-38212

Room 1/112

Ph.D. Eng. Michał Orzechowski

Phone: (+48 22) 59-38202

Room 1/77

Ph.D. Eng. Dawid Sikora

Phone: (+48 22) 59-38210

Room 1/106

M.Sc. Eng. Joanna Mielczarczyk

Phone: (+48 22) 59-38202

Room 1/77

M.Sc. Eng. Radosław Kanabus

Phone:: 792-212-595

Room 1/113

M.Sc. Eng. Jakub Jerzy Karaśkiewicz

Phone: 881-632-111

Room 1/113

Retired scientists

Prof. Ph.D., D. Sc. Tomasz Borecki

Phone: (+48 22) 59-38209

Room 1/103

Ph.D. Eng. Roman Zielony

Phone: (+48 22) 59-38211

Room 1/107

Employees who are not academic teachers

M.Sc. Eng. Renata Czarnecka

Phone: (+48 22) 59-38207

Room 1/112

Department of Forest Economics

Head

Ph.D. Eng. Stanisław Parzych

Phone: (+48 22) 59-38233

Scientists

Ph.D. Eng. Arkadiusz Gruchała (urlop)

Phone: (+48 22) 59-38236

Room 1/116

Ph.D. Eng. Krzysztof Janeczko

Phone: (+48 22) 59-38235

Room 1/115

Ph.D. Eng. Agnieszka Mandziuk

Phone: (+48 22) 59-38234

Room 1/76A

Ph.D. Eng. Stanisław Parzych

Phone: (+48 22) 59-38233

Room 1/76B

Ph.D., D. Sc. Roman Wójcik, prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38203

Room 1/80

Ph.D. Eng. Jarosław Piekutin (leave)

Phone: (+48 22) 59-38…

Room …

M.Sc. Eng. Justyna Radomska (urlop)

Phone: (+48 22) 59-38232

Room …

Retired scientists

Ph.D., D. Sc. Bronisław Kłapeć, Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38237

Room 1/117

Ph.D., D. Sc. Lech Płotkowski, Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38231

Room 1/75B

Employees who are not academic teachers

M.Sc. Eng. Ewelina Baran

Phone: (+48 22) 59-38230

Room 1/75A

Department of Forest Dendrometry and Productivity

Head

Ph.D. Szymon Bijak

Phone: (+48 22) 59-38093

Scientists

Prof. Ph.D., D. Sc. Michał Zasada

Phone: (+48 22) 59-38081

Room 2/78A

Ph.D., D. Sc. Karol Bronisz

Phone: (+48 22) 59-38086

Room 2/119

Ph.D. Szymon Bijak

Phone: (+48 22) 59-38093

Room 2/120

Ph.D. Eng. Robert Tomusiak

Phone: (+48 22) 59-38088

Room 2/116

Ph.D. Eng. Rafał Wojtan

Phone: (+48 22) 59-38087

Room 2/115

Ph.D. Joanna Ukalska

Phone: (+48 22) 59-38089

Room 2/117

Ph.D. Krzysztof Ukalski

Phone: (+48 22) 59-38084

Room 2/118

Employees who are not academic teachers

M.Sc. Eng. Agnieszka Bronisz

Phone: (+48 22) 59-38081

Room 11

Paweł Baran

Phone: (+48 22) 59-38007

Room 0/85

 • Problematyka badawcza ZUL

  prof. dr hab. Stanisław Miścicki
  Inwentaryzacja lasu (z użyciem stałych powierzchni próbnych; z użyciem lotniczego skanowania laserowego; określanie dynamiki lasów zagospodarowanych lub objętych ochroną; określanie uszkodzeń spowodowanych przez roślinożerne ssaki kopytne w młodym pokoleniu drzew, pomiar zasobów martwych drzew).
  Regulacja użytkowania (korygowanie nieprawidłowej struktury wiekowej gospodarstw leśnych).
  Martwe drzewa w lasach zagospodarowanych lub objętych ochroną (model ilości i zmian zasobów martwych drzew).

  dr inż. Michał Orzechowski
  Planowanie urządzeniowe w lasach prywatnych.
  Partycypacja społeczna w planowaniu urządzeniowym w lasach różnej własności.
  Przyrodnicze podstawy urządzania lasu
  Typologia siedlisk leśnych i fitosocjologia w urządzaniu lasu
  Nieinwazyjne metody oceny jakości drzewostanów i stabilności drzew.

  dr inż. Justyna Nowakowska
  Historia gospodarki leśnej, leśnictwa, urządzania lasu.
  Stan lasów prywatnych w Polsce.
  Plantacyjna uprawa szybko rosnących drzew leśnych.

  dr hab. Roman Wójcik, prof. SGGW
  Monitoring stanu lasu.
  Inwentaryzacja jemioły występującej na sośnie.
  Nowoczesne technologie w urządzaniu lasu.
  Planowanie średniookresowe i planowanie roczne.
  Prognozowanie użytkowania i rozwoju zasobów drzewnych.

  dr inż. Wojciech Kędziora

  dr inż. Dawid Sikora
  Różnorodność biologiczna w zrównoważonym leśnictwie.
  Występowanie awifauny w lasach zagospodarowanych.
  Oddziaływanie gospodarki leśnej na środowisko.
  Wpływ zagospodarowania terenu na środowisko przyrodnicze.
  Ochrona przyrody w lasach i krajobrazie rolniczym.
  Inwentaryzacja i monitoring przyrodniczy i urządzeniowy w lasach.

  mgr inż. Joanna Mielczarczyk
  Siedliskowe podstawy urządzania lasu, dynamika zasobów martwych drzew, dynamika drzewostanów w obiektach wyłącznych z użytkowania.

  mgr inż.  Radosław Kanabus
  Regulacja użytkowania rębnego
  Przeżywalność drzewostanów w zależności od różnych cech taksacyjnych
  Rozwój drzewostanów objętych ochroną (z uwzględnieniem młodego pokolenia drzew)
  Gospodarka łowiecka i wpływ zwierzyny na prowadzenie gospodarki leśnej (szkody)
   
  mgr inż.  Jakub Jerzy Karaśkiewicz
  Zastosowanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w planowaniu urządzeniowym
  Monitoring stanu lasu
  Regulacja gospodarki wodnej przy użyciu danych teledetekcyjnych
 • Problematyka badawcza ZEL

  dr inż. Arkadiusz Gruchała 
  Zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem leśnictwa.
  Rozwój kompetencji pracowników – diagnoza i ocena kompetencji.
  Systemy motywowania w leśnictwie.
  Ekonomiczna analiza funkcjonowania jednostek gospodarczych w leśnictwie.
  Szacowanie wartości lasu.
  Efektywność przedsięwzięć gospodarczych w leśnictwie.
  Znaczenie leśnictwa w rozwoju regionalnym.
  Lasy prywatne.
  Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania lasów państwowych.
  Dobra publiczne w leśnictwie.
  Ekonomiczne aspekty procesów ekologizacji w gospodarstwie leśnym.

  dr inż. Krzysztof Janeczko 
  Pozaprodukcyjne funkcje lasu – identyfikacja, wycena i możliwości urynkowienia.
  Zarządzanie gospodarstwem leśnym – aspekty prawne i organizacyjne.
  Informacyjna rola rachunkowości leśnej.
  Przedsiębiorczość w leśnictwie.
  System finansowy w gospodarstwie leśnym.

  dr inż. Agnieszka Mandziuk 
  Zagadnienia związane z wyceną dóbr, świadczeń i użyteczności gospodarki leśnej.
  Ekonomiczne aspekty realizacji gospodarki leśnej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu leśnictwa na rozwój regionalny.
  Wpływ klęsk żywiołowych na wartość ekonomiczną drzewostanów.
  Ekonomiczne konsekwencje zmiany wieku rębności drzewostanów.
  Różnicowanie się cen sortymentów w zależności od ekonomicznego wieku drzewostanów.
  Leśny produkt turystyczny.

  dr inż. Stanisław Parzych 
  Rachunkowość leśna.
  Ekonomiczna ocena materialnych czynników produkcji.
  Rynek biomasy drzewnej.
  Zarządzanie gospodarstwem leśnym.
  Leśnictwo w rozwoju regionalnym.
  Powiązanie leśnictwa z gospodarką narodową.
  Przepływy międzygałęziowe.

  dr inż. Jarosław Piekutin 

  mgr inż. Justyna Jamińska 
  Powiązania leśnictwa z innymi sektorami gospodarki.
  Wartość gruntów i drzewostanów w gospodarstwie leśnym.
  Rynek zamówień publicznych kreowany przez jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

 • Problematyka badawcza ZDiPL

  prof dr hab. Michał Zasada
  Dendrometria, biometria leśna, urządzanie lasu, modelowanie wzrostu drzew i drzewostanów, zastosowanie nowoczesnych technologii, szczególnie zdalnych, w inwentaryzacji lasu, systemy wspomagania decyzji w leśnictwie.

  dr hab. Karol Bronisz
  Opracowanie wzorów empirycznych suchej biomasy różnych gatunków drzew.
  Modelowanie cech drzew drzewostanów (np. wysokość drzew, kształt podłużny, miąższość).
  Budowa modeli wzrostu dla ważniejszych gatunków drzew leśnych i drzewostanów mieszanych.
  Ocena, doskonalenie i zastosowanie modeli wzrostu.
  Dendrochronologia, dendroklimatologia, dendroekologia.

  dr Szymon Bijak
  Dendroekologia i dendrochronologia.
  Biomasa drzew i akumulacja węgla w ekosystemach leśnych.
  Produkcyjność lasu.
  Modelowanie parametrów drzew i drzewostanów.

  dr inż. Robert Tomusiak
  Dziedziny wiedzy: dendrometria, nauka o produkcyjności lasu, dendrochronologia i dendroklimatologia.
  Wybrane zagadnienia:
  – modelowanie struktury pierśnic drzew w drzewostanie,
  – wpływ czynników środowiska na wielkość przyrostów radialnych drzew,
  – modele przekroju podłużnego strzał drzew leśnych,
  – modelowanie związku między wybranymi cechami drzew w drzewostanie,
  – biomasa drzew i akumulacja węgla w ekosystemach leśnych,
  – zasoby martwego drewna w drzewostanach,
  – ocena rozwiązań dendrometrycznych stosowanych w praktyce leśnictwa.

  dr inż. Rafał Wojtan
  Metody oceny i prognozowania zmian zasobów drzewnych. Modelowanie zmian parametrów drzew i drzewostanów. Ocena parametrów koron drzew i analiza ich związku z kształtowaniem się przyrostu drzew. Zmiana grubości i wysokości drzew w sezonie wegetacyjnym i ich powiązanie z czynnikami środowiskowymi. Analiza związku wielkości przyrostów radialnych ze zmiennymi parametrami środowiska.

  dr Joanna Ukalska
  Zastosowanie zaawansowanych metod statystycznych w badaniach przyrodniczych, w szczególności modeli stałych i mieszanych, analizy LDA (longitudinal dat analysis) i sigmoidalnych krzywych wzrostu.

  dr Krzysztof Ukalski
  Zaawansowane metody statystyczne w badaniach przyrodniczych, w szczególności: problematyka modeli stałych i mieszanych, analiza interakcji genotypowo – środowiskowej, analiza danych z brakującymi obserwacjami.

  mgr inż. Agnieszka Bronisz

Secretariat - Department of Forest Management, Dendrometry and Economics of Forestry
Secretariat - Department of Forest Management
Secretariat - Department of Forest Dendrometry and Productivity
Secretariat - Department of Forest Economics