Department of Silviculture

Head

Prof. Ph.D., D. Sc. Brzeziecki Bogdan

Phone: (+48 22) 59-38110

Scientists

Prof. Ph.D., D. Sc. Tadeusz Andrzejczyk

Phone: (+48 22) 59-38105

Room 51A

Prof. Ph.D., D. Sc. Bogdan Brzeziecki

Phone: (+48 22) 59-38110

Room 57

Prof. Ph.D., D. Sc. Stanisław Drozdowski

Phone: (+48 22) 59-38105

Room 51A

Prof. Ph.D., D. Sc. Henryk Żybura

Phone: (+48 22) 59-38100

Room 64

Ph.D., D. Sc. Henryk Szeligowski – Prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38104

Room 50B

Ph.D., D. Sc. Leszek Bolibok

Phone: (+48 22) 59-38106

Room 51B

Ph.D., D. Sc. Włodzimierz Buraczyk

Phone: (+48 22) 59-38104

Room 50B

Ph.D. Eng. Kamil Bielak

Phone: (+48 22) 59-38112

Room 59

Ph.D. Longina Chojnacka-Ożga

Phone: (+48 22) 59-38107

Room 52A

Ph.D. Eng. Leszek Gawron

Phone: (+48 22) 59-38111

Room 55

Ph.D. Eng. Agata Konecka

Phone: (+48 22) 59-38108

Room 56

Ph.D. Wojciech Ożga

Phone: (+48 22) 59-38108

Room 55

Ph.D. Eng. Jacek Zajączkowski

Phone: (+48 22) 59-38102

Room 44B

M.Sc. Eng. Marcin Czacharowski

Phone: (+48 22) 59-35574

Room 54

Employees who are not academic teachers

Ph.D. Eng. Zdzisława Widawska

Phone: (+48 22) 59-38101

Room 65

 • Problematyka badawcza

  prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki
  Struktura i dynamika drzewostanów naturalnych i zagospodarowanych.
  Ekologiczne podstawy półnaturalnej hodowli lasu.
  Ochrona przyrody w lasach zagospodarowanych.
  Hodowla drzewostanów o zróżnicowanym składzie gatunkowym i strukturze wiekowej.
  Modelowanie procesów zachodzących w ekosystemach leśnych oraz komputerowa symulacja zabiegów hodowlanych.
  Lasy i leśnictwo w epoce Antropocenu.

  prof. dr hab. Tadeusz Andrzejczyk
  Hodowla drzewostanów sosnowych o urozmaiconej strukturze.
  Doskonalenie metod odnawiania i pielęgnowania drzewostanów dębowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań opartych o zasadę racjonalizacji biologicznej.

  prof. dr hab. Drozdowski Stanisław
  Modelowanie matematyczne zjawisk przyrodniczych.
  Rozwój lasów naturalnych bez bezpośredniej ingerencji człowieka.
  Hodowla lasu ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zastosowania nowoczesnych metod odnawiania i pielęgnacji lasu w leśnictwie wielofunkcyjnym.
  Selekcja populacyjna drzew leśnych i testowania materiału sadzeniowego wyhodowanego w różnych technologiach w warunkach gruntów leśnych, porolnych i poprzemysłowych.
  Interakcje gospodarki leśnej z ochroną przyrody.

  prof. dr hab. Henryk Żybura
  Naturalne odnowienie lasu.
  Przebudowa drzewostanów.
  Planowanie hodowlane.

  dr hab. Henryk Szeligowski – prof. nadzw.
  Selekcja drzew.
  Szkółkarstwo leśne.
  Nasiennictwo drzew i krzewów leśnych.
  Hodowla lasu.

  dr hab. Leszek Bolibok
  Dynamika lasów naturalnych.
  Przestrzenne uwarunkowania przemian składu gatunkowego drzewostanów naturalnych.
  Ekologia jodły rosnącej przy granicy zasięgu naturalnego.
  Modelowanie warunków świetlnych na gniazdach.
  Wpływ warunków panujących na gniazdach na wzrost odnowień naturalnych i sztucznych.
  Ekologia rokitnika.

  dr hab. Włodzimierz Buraczyk
  Zmienność populacyjna i indywidualna drzew leśnych.
  Kształtowanie jakości sadzonek drzew leśnych w aspekcie zmian klimatycznych.
  Indywidualna selekcja przyrostowa i odpornościowa drzew leśnych.
  Migracja wspomagana populacji drzew leśnych w odpowiedzi na zachodzące zmiany klimatyczne.
  Obradzanie drzew leśnych oraz właściwości nasion.

  dr inż. Kamil Bielak
  Ekologia, hodowla oraz produkcyjność drzewostanów o zróżnicowanej budowie pionowej (różnowiekowe drzewostany jodłowe/świerkowe) oraz strukturze poziomej (drzewostany mieszane) w świetle zachodzących zmian społeczno-środowiskowych (np. zmiany klimatyczne).
  Odnawianie i pielęgnowanie drzewostanów oparte o tańsze i bardziej ekologiczne (bliższe naturze) sukcesyjne modele hodowli drzewostanów wielogatunkowych (również pod presją zwierzyny) oraz funkcjonowanie lasów naturalnych.

  dr Longina Chojnacka-Ożga
  Meteorologia i klimatologia: Warunki mikroklimatyczne lasu, Konsekwencje zmiany klimatu w ekosystemach leśnych: zmiany długości okresu wegetacyjnego, zagrożenie lasu suszą, ekstremalne zjawiska pogodowe w różnych skalach przestrzennych.
  Dendrochronologia i dendroklimatologia: wpływ zmiany klimatu / zabiegów hodowlanych na przyrost radialny drzew; estymacja śmiertelności drzew na podstawie analiz przyrostu radialnego.
  Geografia turystyczna: waloryzacja turystyczna w różnych skalach przestrzennej.

  dr inż. Agata Konecka
  Antropologiczny wpływ na wielkość puli genowej oraz zmienność populacji gatunków drzew leśnych na poziomie DNA.
  Wpływ selekcji kierunkowych oraz metod różnych hodowli lasu na zachowanie zróżnicowania genetycznego lasotwórczych gatunków drzewiastych przy użyciu markerów SSR.
  Tematyka związana z nasiennictwem i szkółkarstwem. Charakterystyka LMP i LMR cennych populacji lasotwórczych gatunków drzew w Polsce.

  dr Wojciech Ożga
  Analiza warunków pogodowych i klimatycznych, w tym zjawisk ekstremalnych, w różnej skali przestrzennej.
  Warunki mikroklimatyczne lasu, powierzchni odnowieniowych i szkółek leśnych.
  Konsekwencje zmiany klimatu w ekosystemach leśnych: zmiany długości okresu wegetacyjnego i potencjalne skutki tych zmian, ocena stopnia zagrożenia danego obszaru suszą w świetle różnych wskaźników; trendy zmian warunków termicznych, opadowych i wilgotnościowych na danym obszarze.

  dr inż. Jacek Zajączkowski
  Naturalne odnowienie lasu.
  Zadrzewienia w krajobrazie rolniczym.
  Modelowanie rozwoju lasu i jego uwarunkowania siedliskowe.
  Systemy wspomagania decyzji w hodowli lasu.

  mgr inż. Marcin Czacharowski
  Alternatywne metody hodowli drzewostanów sosnowych.
  Odnowienie naturalne sosny.
  Dynamika lasów naturalnych na przykładzie Puszczy Białowieskiej.
  Metody odnawiania drzewostanów mieszanych.
  Zmienność proweniencyjna sosny zwyczajnej.

 • Materiały informacyjne

  Baza autorów i tematów prac dyplomowych od 1929 r.   pobierz plik   (uwaga: długi czas ładowania i konieczność potwierdzenia)

  Serwis internetowy: e-Poradnik RĘBNIE  otwórz

  Serwis internetowy:  Ekspert zadrzewieniowy  otwórz

  System identyfikacji gleb  otwórz   (uwaga: zaleca się przeglądanie w trybie pełnoekranowym – F11)

Contact