Independent Department of Forest Zoology and Hunting

Head

Ph.D., D. Sc. Elżbieta Jancewicz

Phone: (+48 22) 59-38143

Scientists

Ph.D., D. Sc. Elżbieta Jancewicz

Phone: (+48 22) 59-38143

Room 0/110

Ph.D., D. Sc. Dagny Krauze-Gryz, prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38145

Room 0/108

Ph.D., D. Sc. Patryk Rowiński, prof. WULS

Phone: (+48 22) 59-38142

Room 0/95

Ph.D. Karolina Jasińska

Phone: (+48 22) 59-38148

Room 102

Ph.D. Bartłomiej Woźniak

Phone: (+48 22) 59-38142

Room 0/95

Ph.D. Eng. Piotr Kowal

Phone: (+48 22) 59-38149

Room 0/111

Employees who are not academic teachers

M.Sc. Marta Grabowska

Tel: (+48 22) 59-38180

Room 105

 • Problematyka badawcza

  Badania prowadzone w Samodzielnym Zakładzie Zoologii Leśnej i Łowiectwa koncentrują się wokół wpływu środowiska na populacje kręgowców dziko żyjących w środowiskach naturalnych i antropogenicznych. Dotyczą szeroko pojętej ekologii gatunków i grup gatunków, również w warunkach zmieniającego się klimatu i w odpowiedzi na zmieniające się warunki siedliskowe. Dostarczają wiedzy na temat reakcji kręgowców na zmiany w środowisku ich życia, w tym silnej antropopresji, co jest istotne przy rozpoznawaniu i trendów zmian liczebności, planowaniu i podejmowaniu działań w zrównoważonej gospodarce leśnej, właściwym gospodarowaniu populacjami, podejmowaniu działań ochronnych, planowaniu urbanistycznym i zapobieganiu kolizjom z udziałem zwierząt.

  dr hab. Elżbieta Jancewicz

  ekologia małych gryzoni i ssaków ryjówkowatych; środowiskowe uwarunkowania występowania, liczebności i rozmieszczenia przestrzennego; skutki zmian w siedliskach hydrogenicznych dla wilgociolubnych kręgowców, zwłaszcza drobnych ssaków

  dr hab. Dagny Krauze-Gryz

  ekologia wiewiórki na terenach miejskich i pozamiejskich; ekologia drapieżnych ptaków i ssaków; biocenotyczna rola drapieżników antropogenicznych; nowoczesne metody inwentaryzacji ssaków kopytnych; dynamika liczebności zająca w środkowej Polsce wpływ infrastruktury drogowej na kręgowce; faunistyka (ssaki środkowej Polski)

  dr hab. Patryk Rowiński

  ekologia ptaków leśnych; biologia i ekologia rozrodu dziuplaków lasu pierwotnego; zimowanie ptaków wodnych w kraju

  dr Karolina Jasińska

  ekologia dróg i ekologia torów kolejowych; kolizje zwierząt z pojazdami na drogach kołowych i torowych; metody zapobiegania kolizjom ze zwierzętami; wpływ urbanizacji na dziko żyjące ssaki; występowanie ssaków kopytnych (łosia, sarny, dzika) w Warszawie

  dr Bartłomiej Woźniak

  ekologia, monitoring i ochrona ptaków drapieżnych; interakcje międzygatunkowe w zgrupowaniu dziennych i nocnych ptaków drapieżnych, bociana czarnego oraz kruka; środowiskowe uwarunkowania występowania ptaków, małych ssaków i płazów bezogonowych; ekologia behawioralna sikor

  mgr inż. Piotr Kowal

  ochrona ssaków kopytnych wzdłuż szlaków kolejowo-drogowych; bioakustyka i jej zastosowanie w ochronie dzikich ssaków; etologia dzikich ssaków; synurbizacja, fauna miast, biologia i ekologia dzikich zwierząt w Polsce; ochrona gatunkowa w sieci Natura 2000 wpływ infrastruktury drogowo-kolejowej na faunę i florę

Contact