Współpraca

Katedra Hodowli Lasu

 • Oferta badawcza Katedry

  Z zakresu nasiennictwa, szkółkarstwa i selekcji drzew leśnych

  Analiza zmienności drzew leśnych, testowanie potomstwa leśnego materiału podstawowego. Ocena wzrostu i rozwoju leśnego materiału podstawowego. Analiza produkcji szkółkarskiej w warunkach szkółki otwartej oraz z wykorzystaniem intensywnych metod produkcji. Ocena potencjału produkcyjnego leśnych baz nasiennych. Kształtowanie cech odpornościowych i przyrostowych sadzonek drzew leśnych. Weryfikacja zasad wykorzystania Leśnego Materiału Rozmnożeniowego poza regionami występowania. Selekcja adaptacyjna drzew leśnych w warunkach zmian klimatycznych. Rewitalizacja gleb w gruntowych szkółkach leśnych.

  Z zakresu hodowli lasu

  Lasy naturalne jako wzorzec dla (półnaturalnej) hodowli lasu: możliwości i ograniczenia. Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach lasów zagospodarowanych. Kształtowanie wielofunkcyjnych drzewostanów o dużych zdolnościach adaptacyjnych względem zachodzących i prognozowanych zmian środowiskowych i społeczno-ekonomicznych. Hodowlane, ekonomiczne i ekologiczne aspekty alternatywnych (nowatorskich) sposobów odnawiania i pielęgnacji drzewostanów. Regulacja użytkowania i planowanie hodowlane w drzewostanach o złożonej postaci (inwentaryzacja, zbieranie i analiza danych, wytyczne w zakresie postępowania hodowlanego). Doskonalenie metod odnawiania i pielęgnowania drzewostanów w oparciu o zasadę racjonalizacji biologicznej. Przebudowa drzewostanów nie spełniających celów wielofunkcyjnej gospodarki leśnej.

  Z zakresu meteorologii i klimatologii leśnej

  Analiza warunków pogodowych i klimatycznych, w tym zjawisk ekstremalnych. Konsekwencje zmian klimatu w ekosystemach leśnych (zmiana długości okresu wegetacyjnego i jej potencjalne skutki). Analiza warunków mikroklimatycznych lasu, powierzchni odnowieniowych i szkółek leśnych w aspekcie możliwych zmian krótkoterminowych i długoterminowych. Ocena stopnia zagrożenia danego obszaru suszą w świetle różnych wskaźników suszy. Analiza trendów zmian warunków termicznych, opadowych i wilgotnościowych na danym obszarze. Prognozowanie zmian warunków klimatycznych na podstawie wybranego scenariusza zmian klimatu.

  Z zakresu dendrochronologii

  Wpływ zmiany klimatu (wzrostu temperatury, zmiany reżimu opadów, wzrostu zagrożenia susza) na przyrost radialny poszczególnych gatunków i drzewostanów. Wpływ zabiegów hodowlanych na przyrost radialny poszczególnych gatunków. Analizy śmiertelności drzew na podstawie wzorów przyrostu radialnego. Estymacja witalności i śmiertelności drzew na podstawie analiz przyrostu radialnego. Rekonstrukcja wzrostu i przyrostu drzew i drzewostanów jednogatunkowych i mieszanych metodami dendrochronologicznymi.

 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Katedry oraz możliwe sposoby wykorzystania

  Technologia Field-Map (www.fieldmap.cz), średnicomierze elektroniczne, wysokościomierze ultradźwiękowe, dalmierze laserowe, zestaw Postex – efektywne zbieranie i przetwarzanie danych drzewostanowych.

  Świdry przyrostowe, skaner wielkoformatowy, programy CDendro, WinDendro, Tree-Ring, pakiet DPL – badania i analizy dendrochronologiczne, rekonstrukcja wzrostu i przyrostu drzew.

  Podstawowy sprzęt do wykonywania badań meteorologicznych w terenie (stacjonarne i przenośne certyfikowane przyrządy pomiarowe).

  Stacja meteorologiczna w LZD w Rogowie z bardzo długim ciągiem obserwacyjnym (od 1923).

  Bazy danych klimatycznych i programy do homogenizacji danych (program Multiply Analysis od Series for Homogenization). Autorski program do analizy podstawowych parametrów termicznego i leśnego okresu wegetacyjnego.

  Suszarka laboratoryjna MEMMERT UV110 l, max. temp 300oC. Destylarka Typ DEM 11. Waga laboratoryjna Santhorius Typ: M2F. Waga laboratoryjna PRECISA BALANCES Typ 300-9334/C 160M. Waga laboratoryjna Radwag Model: PS 4500.R2. Pehametr HandyLab 100. Skaner i program komputerowy WinRHIZO Reg 2017 – badania laboratoryjne, ze szczególnym uwzględnieniem nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego.

  Zestaw: aparat cyfrowy Canon 5 + obiektyw hemisferyczny Sigma Sigma 8 mm F3.5 EX DG – charakterystyka podokapowych warunków radiacyjnych (świetlnych).

  Stałe, wieloletnie powierzchnie doświadczalne założone na terenie Lasów Doświadczalnych SGGW w Rogowie (również w innych częściach Polski), wykorzystywane w badaniach proweniencyjnych, w badaniach z zakresu zakładania i pielęgnowania upraw, prowadzenia trzebieży i kształtowania drzewostanów dwupiętrowych. Powierzchnie te pełnią także rolę obiektów dydaktyczno-szkoleniowych.

Katedra Ochrony Lasu

 • Oferta badawcza Katedry

  • Biologia, znaczenie gospodarcze owadów leśnych (diagnostyka, profilaktyka, rozmieszczenie geograficzne, metody kontroli występowania, zwalczanie, zalecenia gospodarcze dotyczące wybranych owadów, ochrona owadów).
  • Waloryzacja i wycena wartości przyrodniczych obiektów leśnych (waloryzacja metodami zooindykacyjnymi, faunistyka owadów, ochrona biocenoz leśnych).
  • Ocena stanu zdrowotnego oraz poziomu zmykoryzowania drzew, rosnących w różnych obiektach.
  • Diagnostyka chorób infekcyjnych drzew leśnych.
  • Inwentaryzacja i waloryzacja terenów (lasy, obszary cenne przyrodniczo, tereny zielone w miastach) pod względem mykologicznym (grzyby wielkoowocnikowe).
  • Przeglądowe opracowanie problemu z zakresu szeroko pojętej ochrony przyrody/edukacji ekologicznej/edukacji leśnej.
  • Badania ankietowe w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody/edukacji ekologicznej/edukacji leśnej.
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Katedry oraz możliwe sposoby wykorzystania

  • Komory hodowlane z możliwością regulowania wilgotności, temperatury i nasłonecznienia, służące do hodowli zamkniętej, laboratoryjnej.
  • Napowietrzna wiata z komorami do hodowli owadów w warunkach zewnętrznych, zbliżonych do naturalnych.
  • Cylindry do hodowli laboratoryjnych owadów.
  • Chłodziarki do przetrzymywania zimujących stadiów owadów.
  • Fungarium (WAML) – głównie grzyby wielkoowocnikowe – materiał porównawczy do badań taksonomicznych metodami klasycznymi i molekularnymi.
  • Kolekcja czystych kultur grzybów rozkładających drewno (WAML-CK) – możliwość sprawdzania odporności drewna gatunków drzew rodzimych i obcego pochodzenia na rozkład przez wybrane gatunki grzybów, do przygotowania mykopreparatów służących do biologicznego zabezpieczania i usuwania pniaków. Zabezpieczenie grzybów
   podlegających ochronie gatunkowej w formie czystych kultur.
  • Laboratorium fitopatologiczne ze standardowym wyposażeniem.

Katedra Użytkowania Lasu

 • Oferta badawcza Katedry

  • Użytkowanie lasu wielofunkcyjnego – opracowanie teoretycznych podstaw użytkowania zasobów leśnych oraz badania różnych form i metod użytkowania lasu i wynikających z tego konsekwencji.
  • Strategia użytkowania lasu uwzględniająca uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów europejskiej sieci NATURA 2000.
  • Badania jakości technicznej drewna wybranych gatunków drzew leśnych w zależności od szeregu czynników (m.in. położenia geograficznego, wieku drzew, typu siedliskowego lasu, pochodzenia itp.).
  • Badania dotyczące technologicznych, ekonomicznych, ergonomicznych i środowiskowych aspektów pozyskiwania drewna.
  • Badania dotyczące energetycznego wykorzystania biomasy leśnej.
  • Badania nad strukturą transportu drewna wielkowymiarowego (tartacznego) obejmujące logistykę dostaw do wybranego dużego tartaku oraz analizę struktury samochodów wysokotonażowych i obciążenia na drogi.
  • Badania z zakresu turystyki i rekreacji oraz gospodarowania przestrzenią w lasach.
  • Badania z zakresu inżynieryjnego zagospodarowania lasu.
  • Badania za zakresu niedrzewnego użytkowania lasu, w szczególności kompleksowe badania dotyczące użytkowania perspektywicznego w warunkach polskich surowca – soku brzozy brodawkowatej (Betula pendula Roth.)
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Katedry oraz możliwe sposoby wykorzystania

  Aparatura Derynga – Destylacja olejków eterycznych oraz badanie ich zawartości w materiale roślinnym

  Dron DJI Phantom 4 Advanced – Rejestracja zdjęć i materiału wideo z pułapu lotniczego. Rejestracja materiału do tworzenia modeli 3D terenu. Dokonywanie analiz stanu lasu i powierzchni zrębowych. Przygotowanie opracowań przed rozpoczęciem/w trakcie/po zakończeniu prac budowlanych. Określanie objętości/miąższości obiektów terenowych (stosy drewna, budynki, hałdy zrębków)

  Młotek impulsowy – Ocena stanu zdrowotnego pnia drzew. Wykrywanie zgnilizny (miękkiej twardej) w drzewach stojących. Prowadzenie inwentaryzacji i wskazanie drzew podatnych na obalenie (np. w sąsiedztwie dróg). Ocena struktury dnia roboczego.

  Kamery XBlitz – kamery z możliwością montażu na maszynach leśnych. Rejestracja obrazu wideo w celu analizy pracy maszyn/pracowników leśnych. Pozyskiwanie materiału fotograficznego do tworzenia modeli 3D terenu z pułapu naziemnego.

  Penetrometr ręczny Ejkelkamp – Określenie zmian zwięzłości gleby. Ocena stanu gleby po przejazdach maszyn. Ocena zmian parametrów gleby w różnych porach roku i warunkach meteorologicznych/uwilgotnienia.

  Polowy rejestrator wilgotności – Ocena wilgotności gleby (na różnych poziomach głębokości). Możliwość pomiaru zmian wilgotności w czasie. Analiza oddziaływania hydrologicznego obiektów małej retencji. Pozyskiwanie danych do opracowań hydrologicznych.

  Profilograf, VSS – Określanie nośności i jakości nawierzchni i podłoży drogowych. Dokonywanie analiz stanu jakościowego dróg.

  Program C-Geo – Wykonywanie projektów obiektów lub zespołów obiektów zagospodarowania inżynieryjnego (budynków, budowli).

  Refraktometr, konduktometr i ph-metr – Badanie zawartości cukrów, przewodności elektrolitycznej i odczynu soków oraz wydzielin pochodzenia roślinnego;

  Tachimetr, Niwelator, dalmierz laserowy – Dokonywanie pomiarów geodezyjnych. Ocena jakości/dokładności wykonania prac budowlanych. Dokładne określanie granic działek geodezyjnych

  Termohigrometr, luxomierz, audiometr aparatura mierząca wydatek energetyczny pracownika – Określanie ciężkości prac wykonywanych przez pracownika, temperatury i wilgotności powietrza w miejscu pracy; stopnia oświetlenia oraz natężenia hałasu w miejscu pracy

  Wagi drogowe – określenia wagi pojazdu wraz z ładunkiem. Określenie nacisku pojedynczej osi pojazdu.

  Laboratorium właściwości fizycznych drewna – Możliwość przeprowadzenia badań fizycznych, mechanicznych, strukturalnych, oznaczeń anatomicznych i chemicznej budowy drewna. Badanie m.in. średniej szerokości słoja rocznego, udziału drewna późnego, gęstości drewna, wytrzymałość na ściskanie wzdłuż włókien, wytrzymałość na zginanie statyczne czy modułu sprężystości przy zginaniu statycznym

  Laboratoriom właściwości fizycznych gleby – Określanie gęstości nasypowej, masy objętościowej, suchej masy gleby oraz % udziału frakcji grubości gleby.

Katedra Urządzania Lasu, Dendrometrii i Ekonomiki Leśnictwa

Zakład Ekonomiki Leśnictwa
 • Oferta badawcza Zakładu

  • Analiza możliwości kreowania zatrudnienia w leśnictwie.
  • Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasów.
  • Wycena nieruchomości leśnych.
  • Szacowanie wartości lasów.
  • Marketing produktów leśnych.
  • Rynek drzewny w Polsce.
  • Analiza ekonomiczna, finansowa i organizacyjna przedsięwzięć gospodarczych w zakresie leśnictwa.
  • Ocena efektywności prac gospodarczo-leśnych i efektywności gospodarowania w leśnictwie.
  • Relacje biznesowe, organizacyjne i społeczne leśnictwa z otoczeniem (interesariuszami zewnętrznymi).
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Zakładu oraz możliwe sposoby wykorzystania

  Do dyspozycji mamy:

  • Dwie pracownie komputerowe z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym (w tym GIS).
  • Dostęp do Systemu Informatycznego Lasów Państwowych.
  • Rejestratory leśniczego.
  • Sprzęt biurowy.
Zakład Urządzania Lasu
 • Oferta badawcza Zakładu

  OFERUJEMY wykonawstwo zadań (ekspertyz, analiz, szkoleń, opracowań, publikacji itp) m.in. z następujących zagadnień:
  URZĄDZANIE lasów
  – plan urządzenia lasu
  – regulacja użytkowania lasu
  – doskonalenie metod inwentaryzacji lasu
  – ocena oddziaływania planu u.l. na środowisko
  – program ochrony przyrody
  PLAN ochrony przyrody (park narodowy, rezerwat, obszar Natura 2000)
  ZADANIA OCHRONNE obszaru Natura 2000
  Siedliska leśne i siedliska przyrodnicze Natura 2000
  – siedliska przyrodnicze a gospodarka leśna
  – planowanie urządzeniowe na leśnych terenach zdegradowanych (rekultywacja, grunty pokopalniane)
  Ekspertyzy dendrologiczne
  – inwentaryzacje i oceny stanu zdrowotnego drzew i drzewostanów
  – niezbędne zabiegi

 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Zakładu oraz możliwe sposoby wykorzystania

  Sprzęt oraz oprogramowanie niezbędne do wykonania oferowanych opracowań. Zakład dysponuje urządzeniami i oprogramowaniem do pomiaru drzew i drzewostanów, określania warunków siedliskowych, tworzenia map, nieinwazyjnej oceny stanu deprecjacji drzew (np. Impulshammer).

Zakład Dendrometrii i Produkcyjności Lasu
 • Oferta badawcza Zakładu

  • Inwentaryzacja zasobów leśnych oraz określanie cech drzew i drzewostanów, w tym miąższości i wieku.
  • Określanie biomasy i miąższości surowca drzewnego oraz możliwości akumulacji węgla.
  • Prognozowanie wzrostu i rozwoju drzew i drzewostanów oraz dostępności surowca drzewnego na określonym obszarze.
  • Badania dendrochronologiczne, w tym datowanie drewna, elementów, konstrukcji, budowli drewnianych.
  • Ocena reakcji przyrostowej, w tym strat w przyroście, drzew jako odpowiedzi na zmianę warunków wzrostu.
  • Ocena stopnia uszkodzenia koron drzew.
  • Zaawansowane metody statystyczne w badaniach leśnych.
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Zakładu oraz możliwe sposoby wykorzystania

  • Podstawowy i zaawansowany (np. system Fieldmap z oprogramowaniem Field-Map Data Collecto) sprzęt do pomiaru i rejestrowania szerokiego zakresu cech drzew i drzewostanów, w tym także i w ujęciu przestrzennym.
  • Laboratorium dendrochnologiczne wraz z adekwatnym sprzętem (zestaw pomiarowy LinTab TM, mikrotom saneczkowy) oraz oprogramowaniem (TSAP Scientific, CDendro & Coorecorder) do wykonania pełnej analizy dendrochronologicznej (pobranie i przygotowanie próbek, pomiary, datowanie drewna).

Samodzielny Zakład Botaniki Leśnej

 • Oferta badawcza

  Prowadzimy badania dotyczące dwóch obszarów: wzrostu, rozwoju i funkcjonowania roślin oraz zróżnicowania i dynamiki szaty roślinnej.

  Nasza oferta w zakresie wzrostu, rozwoju i funkcjonowania roślin obejmuje:

  • Badania aktywności kambium waskularnego i różnicowania się pochodnych kambialnych.
  • Analizy dendrochronologiczne, w tym określanie wieku i kondycji zdrowotnej drzew na podstawie przyrostów radialnych drewna.
  • Badania anatomii i funkcji drewna tworzonego w warunkach stresu środowiskowego.
  • Analizę wzrostu i ruchów roślin metodą filmów poklatkowych.
  • Badania biomechaniki roślin.
  • Analizy geometrii i architektury roślin.
  • Mikroskopową identyfikację próbek drewna roślin drzewiastych.

   

  Nasza oferta w zakresie badania szaty roślinnej obejmuje:

  • Inwentaryzacje i waloryzacje szaty roślinnej.
  • Rozpoznawanie tendencji dynamicznych szaty roślinnej i czynników je kształtujących.
  • Oznaczanie faz sukcesyjnych roślinności, w tym stopnia degeneracji/regeneracji fitocenoz.
  • Sporządzanie map roślinności rzeczywistej i potencjalnej.
  • Analizy uwarunkowań rozprzestrzeniania się gatunków obcych.
  • Rozpoznawanie relacji rośliny-zwierzęta, w tym oznaczanie diety dużych roślinożerców.
  • Projekty i plany ochrony szaty roślinnej, w tym cennych gatunków roślin, zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych.
  • Koncepcje ochrony przyrody w planach zagospodarowania przestrzennego.
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Samodzielnego Zakładu Botaniki Leśnej oraz możliwe sposoby wykorzystania

  Dysponujemy następującym sprzętem:

  Ultramikrotom Leica EM UC6 z dotykowym panelem sterującym oraz zestawem do preparatyki obejmującym trymer Leica TRIM i łamarkę do noży szklanych Leica EM KMR2. Urządzenie umożliwia wykonanie cienkich i ultra cienkich skrawków materiału biologicznego do badań mikroskopowych.

  Optyczny mikroskop Olympus BX61 z cyfrową kolorową kamerą Olympus DP70 i oprogramowaniem Cell P do komputerowej analizy obrazu. System umożliwia obserwację i archiwizację zdjęć przekrojów mikroskopowych wraz z możliwością obróbki obrazu i wykonywania pomiarów. Obserwacje można prowadzić w jasnym polu w świetle spolaryzowanym oraz stosując techniki fluorescencji i kontrastu fazowego.

  WinDendro Complete System do tworzenia, archiwizowania i analizy obrazów w badaniach dendrochronologicznych.

  Optyczny system do pomiaru deformacji odkształceń DIC Dantec Dynamics Model Q-4OO Micro DIC. System jest wykorzystywany do bezinwazyjnego pomiaru odkształceń ciała rośliny zarówno w warunkach stresowych, jak też w czasie przebiegu normalnego cyklu rozwojowego.

  Namiot wzrostowy wraz z wyposażeniem Diamond ROOM (2 m x 3 m) do badań kinetyki wzrostu roślin metodą poklatkową z zestawem aparatów fotograficznych i specjalistycznym oprogramowaniem komputerowym.

  Aparatura do badania przepływu wody w drewnie.

  Komory laminarne LAMIL Plus 16, wyposażone w filtry HEPA, lampę UV, gaz z palnikiem Fireboy umożliwiające pracę w warunkach sterylnych.

  Sterylizator pionowy ASVE, SMS, poj. 0,1 m3.

  Wytrząsarka sitowa laboratoryjna Morek Multiserw do określania składu granulometrycznego gleb.

  Podstawowe wyposażenie laboratoryjne m.in.: wortex, stołowa wirówka laboratoryjna MPW-350R, wytrząsarka, waga laboratoryjna Sartorius, suszarka laboratoryjna UE 500, Memmert GmbH+Co.KG.


  Posiadamy i wykorzystujemy w badaniach następujące programy:

  WinDendro i WinCell (Regent Instruments Inc), Canoco v.5 (Microcomputer Power Co); QGIS (QGIS Development Team); Past (Hammer et al. 2001); Statistica (Statsoft Polska).


  Dysponujemy wydzielonymi laboratoriami przystosowanymi do potrzeb:

  badań środowiskowych, fizjologii roślin, obrazowania ruchów roślin i biomechaniki roślin, anatomii rozwojowej drzew, morfogenezy roślin, mikroskopii optycznej.

Samodzielny Zakład Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej

 • Oferta badawcza

  • Projektowanie możliwości zwiększania zasobów wodnych w granicach gmin lub nadleśnictw (mała retencja). 
  • Monitoring zmian środowiska przyrodniczego (zmiany roślinności, identyfikacja przyrostów drzew, zmiany zwierciadła wód gruntowych).
  • Inwentaryzacja przyrodnicza. 
  • Koncepcje przestrzennego zagospodarowania obszarów niezurbanizowanych.
  • Analizy przestrzenne wykonywane pod indywidualne zamówienie inwestora, uwzględniające stan aktualny i spodziewane efekty zrealizowania danego przedsięwzięcia. 
  • Szkolenia w zakresie szeroko pojętych metod zbierania, przetwarzania i analizy danych przestrzennych: dane wektorowe, dane rastrowe, LIDAR, dane 3D, dokładne pomiary naziemne, drony, szeroki wachlarz metod analiz przestrzennych. 
  • Usługi w zakresie pozyskania i analizy danych przestrzennych. 
  • Ocena zależności przestrzennych między obiektami lub stanu i zmian przestrzennych zjawisk przyrodniczych. 
  • Analiza wpływu określonych czynników na stan i zmiany obiektów lub zjawisk przyrodniczych (wykorzystanie wybranych metod sztucznej inteligencji). 
  • Ocena efektywności dedykowanych systemów wspomagania decyzji przestrzennej. 
  • Odnalezienie i analiza dawnych map leśnych sporządzonych dla określonego obszaru. 
  • Zdalne pozyskiwanie danych w zarządzaniu infrastrukturą informacji przestrzennej.
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Zakładu oraz możliwe sposoby wykorzystania

  • Oprogramowanie GIS – pozyskanie, zarządzanie i analiza informacji przestrzennej. W tym: analizy 3D, analizy sieciowe, analizy geostatystyczne, analizy rozkładu przestrzennego obiektów.
  • Urządzenia pomiarowe, w tym: tachimetry elektroniczne, niwelatory, dalmierze laserowe, taśmy miernicze, klupy, świdry przyrostowe.
  • Miernik wieloparametrowy umożliwiający pomiar pH, rozpuszczonego tlenu i temperatury, ORP, przewodności.
  • Sprzęt i oprogramowanie umożliwiają monitoring środowiska przyrodniczego, wykonywanie pomiarów i badań terenowych, a także przedstawianie uzyskanych wyników w postaci rozbudowanych baz danych.
  • Oprogramowanie do Sieci Neuronowych (Statistica), zbiorów przybliżonych (RSES, ROSE) – analiza złożonych zależności między czynnikami warunkującymi określony stan obiektów czy zjawisk przyrodniczych.
  • Bezzałogowe statki powietrzne z kamerami RGB.
  • Odbiorniki GNSS klasy geodezyjnej i klasy GIS.
  • Skaner i ploter wieloformatowy.
  • Mikroskop stereoskopowy Olympus SZX9.
  • Mikroskop z kontrastem fazowym Zeiss Axiolab.
  • Uproszczony aparat Tullgrena do wypłaszania fauny epigeiczno-glebowej.
  • Pobieraki glebowe do zbioru prób o nienaruszonej strukturze.
  • Odłów i oznaczanie mezofauny glebowej.

Samodzielny Zakład Zoologii Leśnej i Łowiectwa

 • Oferta badawcza

  • biologia i ekologia dziko żyjących ptaków, ssaków, płazów i gadów, przede wszystkim ptaków leśnych (drapieżnych i dziuplaków), ssaków kopytnych, ssaków drapieżnych, gryzoni i ryjówkokształtnych
  • zarządzanie populacjami zwierząt łownych
 • Sprzęt, laboratoria, programy na wyposażeniu Zakładu oraz możliwe sposoby wykorzystania

  • pracownia laboratoryjna do badania składu pokarmu ptaków i ssaków, wyposażona w niezbędny sprzęt do tego typu badań
  • zbiór porównawczy czaszek i kości ptaków i ssaków, kości płazów i gadów, łusek gadów oraz włosów i piór większości polskich gatunków pomocny przy oznaczaniu materiału w badaniach pokarmu drapieżników, do wykorzystania w projektach badawczych
  • kolekcja dydaktyczna w postaci odpowiednio spreparowanych okazów polskich gatunków płazów, gadów ptaków i ssaków (czaszki, kości, włosy, skóry, pióra, jaja, gniazda, ekskrementy)
  • pracownia terenowa w Rogowie z możliwością wykorzystania w ramach projektów badawczych wykonywanych w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW
  • niezbędny sprzęt terenowy (w tym pułapki, fotopułapki, nadajniki i odbiorniki radiotelemetryczne) do wykorzystania w projektach badawczych