Międzynarodowa Konferencja 9-10.12.2021 r.
„Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – współczesne wyzwania”

PATRONAT HONOROWY

 •  
 • prof. dr hab. Michał Zasada – Jego Magnificencja Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

 • Józef Kubica – Dyrektor Generalny PGL Lasy Państwowe

 • Helena Vičič – Dyrektor Zarządzający, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Interpretacji Dziedzictwa 

WAŻNE DATY – PRZEDŁUŻONY TERMIN!

 

do 31 sierpnia do 12 wrześniazgłoszenie Rejestracja zamknięta

do 15 września do 26 września – kwalifikacja abstraktów

do 30 września – powiadomienie Autorów

Linki do spotkań MS Teams

9.12 – First day of the Conference – click here

 

10.12 – Second day of the Conference – click here

O konferencji

 • O konferencji

  Konferencja jest przeznaczona dla naukowców i praktyków, którzy chcą zaprezentować swoje prace, poszerzyć swoją wiedzę na temat zagadnień dotyczących dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w lasach, a także dla osób zarządzających zasobami dziedzictwa.

 • Jakie są tematy przewodnie?

  • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – identyfikacja i interpretacja
  • Zarządzanie lasami w obiektach światowego dziedzictwa UNESCO
  • Kulturowy wymiar użytkowania lasu
  • Zagrożone dziedzictwo przyrodnicze
  • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach – rozwój turystyki i rekreacji.
 • Jaka jest grupa docelowa?

  Naukowcy z różnych ośrodków naukowych, uczelni wyższych i instytutów badawczych, leśnicy, przyrodnicy, konserwatorzy przyrody oraz zabytków, pracownicy parków narodowych, krajobrazowych oraz lasów miejskich, odpowiedzialni za zarządzanie dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym w lasach.

 • Jak uczestniczyć?

  Krok 1. Wysłanie abstraktu
  Zapraszamy do przesyłania abstraktów do 31 sierpnia 2021.
  Formularz rejestracyjny

  Krok 2. Kwalifikacja abstraktów
  Wszystkie nadesłane abstrakty będą kwalifikowane w dniach 1-15 września przez Komitet Naukowy. 

  Krok 3. Potwierdzenie
  Do 30 września Autorzy zostaną powiadomieni mailowo o przyjęciu abstraktów i przyporządkowaniu do określonej sesji, a także o formie prezentacji swojej pracy (referat lub poster).
  Osoby, które nie zgłosiły abstraktu lub ich abstrakt został odrzucony, mogą również uczestniczyć w konferencji jako słuchacze.

 • Opłata konferencyjna

  Udział w konferencji jest bezpłatny.

 • Informacje techniczne

  Konferencja będzie odbywała się wirtualnie. Obecnie jesteśmy w trakcie ustalania wszystkich szczegółów. Dalsze informacje zostaną opublikowane wkrótce.

  Językiem konferencji jest język angielski.

 • Wytyczne do prezentacji

  Sesje będą odbywały się kolejno, nie przewidujemy sesji równoległych. Prezentacja i dyskusja będą odbywać się za pośrednictwem platformy Youtube. Przewidujemy 15-minutowe ustne prezentacje, po których nastąpi 5-minutowa dyskusja. Autorzy wygłaszający referaty będą proszeni o przygotowanie prezentacji w Power Point i przesłanie jej do organizatorów konferencji w terminie do 15 listopada 2021 r. Sesję posterową przewidujemy drugiego dnia konferencji. Autorzy posterów będą proszeni o przesłanie do 15 listopada 2021 roku krótkich 3-minutowych wideo-posterów (prezentacja w PowerPoint + komentarz głosowy).
  Poster (minimalna rozdzielczość 1080 x 1920 pix; proporcja 9:16). Po sesji posterowej przewidujemy półgodzinną dyskusję.

 • Wytyczne dla autorów abstraktów

  Tytuł
  Dozwolone jest maksymalnie 25 słów.
  Lista autorów i afiliacje
  Należy podać pełne imiona, nazwiska i afiliacje autorów.
  Prezentacji dokonuje jeden autor.
  Abstrakt
  Streszczenie powinno zawierać od 150 do 250 słów. Tabele, grafiki, zdjęcia itp. nie są dozwolone.
  W streszczeniu podaj cel pracy, metody i rezultaty.
  Słowa kluczowe
  Należy podać od trzech do sześciu słów kluczowych.

  Przyjmujemy abstrakty wyłącznie w języku angielskim.

 • Publikacja

  Publikacja pracy:
  Przewidujemy dwie opcje publikacji najlepszych artykułów:
  1. W monografii naukowej wydanej przez Wydawnictwo SGGW w języku polskim.
  2. W zeszycie specjalnym czasopisma Sustainability, na zasadach obowiązujących w ww. czasopiśmie.

Sesje tematyczne

 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach - identyfikacja i interpretacja

  Prowadzenie badań nad historycznym użytkowaniem gruntów na terenach dzisiejszych lasów pozwala poznać oraz zrozumieć relacje pomiędzy człowiekiem i przyrodą kształtujące się na przestrzeni wieków. Współczesne technologie służące badaniu terenów trudno dostępnych, tak jak i komunikacja z lokalnym społeczeństwem, umożliwiają coraz dokładniejsze poznawanie miejsc oraz odczytywanie ich dziejów. Wiedza uzyskana dzięki identyfikacji, rozpoznaniu zasobów przyrodniczych i kulturowych lasu stanowi punkt wyjścia do podejmowania dalszych kroków w zakresie skutecznej ochrony dziedzictwa. Identyfikacja jest pierwszym etapem, po którym następują ocena wartości, analiza potencjału, zarządzanie, programowanie działań i udostępnianie dziedzictwa. Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę interpretacji jako sposobu na zrozumienie i docenienie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w lasach.

  Pytania, które towarzyszą tej sesji:

  • W jaki sposób następuje rozpoznanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w lasach?
  • W jakim kierunku podążają przemiany w użytkowaniu terenów leśnych? Jaki jest wpływ procesów społeczno-gospodarczych na lasy?
  • Jaki jest stan wiedzy na temat współczesnych możliwości, technologii, technik inwentaryzacji miejsc trudno dostępnych o potencjalnie dużym znaczeniu historycznym?
  • Jakie są najlepsze praktyki jeśli chodzi o współpracę ze społecznością lokalną w zakresie identyfikacji miejsc i obszarów materialnego dziedzictwa kulturowego?
  • W jaki sposób skutecznie podnosić świadomość lokalnych społeczności na temat potrzeby ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w lasach?
 • Zarządzanie lasami w obiektach światowego dziedzictwa UNESCO

  Na Liście Światowego Dziedzictwa znajduje się 1121 obiektów, z tego 869 kulturowych, 213 przyrodniczych i 39 mieszanych (przyrodniczo-kulturowych). Ponadto 36 spośród tych obiektów to obszary transgraniczne, a 53 to obiekty będące w zagrożeniu. W każdej z wymienionych kategorii są miejsca, na terenie których znajdują się lasy. To, w jaki sposób są one zarządzane może bezpośrednio wynikać z planu zarządzania obiektem światowego dziedzictwa, albo w przypadku braku takiego dokumentu, z obowiązujących na danym terenie przepisów oraz realizowanych planów i programów. W związku z tym, że każdy obiekt światowego dziedzictwa UNESCO jest wyjątkowy, zarządzanie tymi obszarami, w tym również lasami wymaga zróżnicowanych, w pewnym zakresie elastycznych sposobów zarządzania. Poznanie uwarunkowań prawnych, praktyk zarządczych oraz wyzwań stojących przed skuteczną ochroną dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego wymaga m.in. dialogu zarządców ze społecznością lokalną i innymi interesariuszami, a także wymiany wzajemnych doświadczeń.

              Pytania jakie stawiamy w tej sesji to:

  • Jak skutecznie zarządzać lasami w obiektach Światowego Dziedzictwa UNESCO?
  • W jaki sposób angażować lokalną społeczność w działania na rzecz ochrony i popularyzowania Wyjątkowej Uniwersalnej Wartości (ang. Outstanding Universal Value), tych obiektów?
  • Na ile model zarządzania w obiektach leśnych Światowego Dziedzictwa UNESCO powinien różnić się od tego, który obowiązuje w przypadku pozostałych lasów?
 • Kulturowy wymiar użytkowania lasu

  Użytkowanie lasu, obok hodowli i ochrony jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarstwa leśnego. Zakres pojęciowy użytkowania lasu jest niezwykle szeroki, uogólniając obejmuje on rozważne i przemyślane czerpanie korzyści z lasu, zarówno tych w wymiarze materialnym (pozyskanie surowca drzewnego, jagód, grzybów, kopalin itp.), jak i w sferze niematerialnej, duchowych, estetycznych przeżyć, korzyści zdrowotnych itp. Wyzwaniem wobec rosnących oczekiwań pod adresem społecznych funkcji lasu jest przyjęcie odpowiednich strategii umiarkowanego, zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, kulturowej i krajobrazowej lasu.

              Pytania, które wiążą się z kulturowym wymiarem użytkowania lasu są następujące:

  • Jakich korzyści współcześnie dostarcza społeczeństwu las? Jaki jest stan badań nad ich rozpoznaniem?
  • Jak zmieniają się trendy w usługach ekosystemowych lasu i w postrzeganiu użytkowania lasu?
  • Jak wycenić, skwantyfikować korzyści pozasurowcowe?
  • Czy i w jaki sposób należy pielęgnować odchodzące tradycje związane z gospodarką leśną, ginące zawody leśne, profesje związane z ubocznym użytkowaniem lasu?
 • Ratowanie przyrodniczego (naturalnego) dziedzictwa

  Pomniki przyrody oraz miejsca i strefy o wyjątkowej wartości przyrodniczej, naukowej i estetycznej tworzą dziedzictwo naturalne podlegające ochronie prawnej. W podejmowaniu działań służących ich zachowaniu rolę nie do przecenienia odgrywają instytucje naukowe, zarządcy lasów, a także ogrody botaniczne, arboreta oraz ogrody zoologiczne, które realizują m.in. programy restytucji zagrożonych gatunków i ochrony siedlisk oraz dążą do zachowania leśnych zasobów w bankach genów i nasion. Najskuteczniejszym sposobem ochrony ginących i zagrożonych gatunków jest ochrona ekosystemów i biocenoz in situ. Nie mniej ważne są działania ex situ, które finalnie wspierają populacje dziko żyjące. W procesie zachowania i ratowania dziedzictwa naturalnego, w tym przyrody nieożywionej, dużą rolę odgrywają również geoparki.

              Pytania, które towarzyszą tej sesji to:

  • Czy i na ile programy restytucji zagrożonych gatunków są skuteczne?
  • Jaka jest rola ogrodów zoologicznych, botanicznych i arboretów w ratowaniu zagrożonego dziedzictwa przyrodniczego?
  • Jaki jest stan wiedzy na temat roli banków genów i nasion w zachowaniu leśnych zasobów przyrodniczych?
  • Jakie są metody, techniki i narzędzia badawcze stosowane w ocenach różnorodności biologicznej?
  • Jakie znaczenie ma partycypacja społeczna dla ochrony dziedzictwa naturalnego lasów?
 • Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w  lasach - rozwój turystyki i rekreacji

  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lasach wymaga popularyzacji, udostępnienia i właściwego zagospodarowania. Ważną rolę w zachowaniu i jego wzmacnianiu pełni zrównoważona turystyka, jak również rekreacja. W wielu regionach, szczególnie w Europie prognozuje się, że w przyszłości to właśnie turystyka związana z dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym osiągnie najbardziej znaczący wzrost. Coraz więcej jest również wspólnych, partnerskich projektów na obszarach przygranicznych w zakresie ochrony środowiska i inicjatyw kulturowych i turystyki. Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji na terenach leśnych opierający się na poszanowaniu dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego, obyczajowego i historycznego oznacza m.in. konieczność podejmowania działań na rzecz zapewnienia bardziej równomiernego rozkładu ruchu turystycznego w regionach wrażliwych, szczególnie cennych i chronionych.

              Pytania, które towarzyszą tej sesji tematycznej to:

  • W jakim stopniu turystyka i rekreacja w lesie uzależniona jest od walorów przyrodniczych i kulturowych lasów i na ile walory te zakorzenione są w świadomości lokalnych społeczności?
  • Jaka jest przyszłość turystyki i rekreacji bazujących na dobrach przyrodniczych i kulturowych lasów?
  • Jak minimalizować zagrożenia, które stwarza turystyka i rekreacja dla dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w lasach?
  • W jaki sposób dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe w lesie stymuluje rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w otoczeniu społeczno-gospodarczym lasu?
  • Jaką rolę w promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego lasu mają tematyczne szlaki i trasy turystyczne?

Komitet naukowy

mgr inż. Helena Vičič, European Association for Heritage Interpretation

– prof. dr hab. Remigijus Daubaras, Vytautas Magnus University, Kaunas

– prof. Cecil Konijnendijk van den Bosch, Faculty of Forestry, The University of British Columbia, Vancouver

– prof. Andrii Bilous, Institute of Forestry and Landscape-Park Management, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

– prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki

– prof. dr hab. Tadeusz Moskalik

– dr hab. Mirela Tulik, prof. SGGW

– 

Komitet organizacyjny

– dr hab. Emilia Janeczko, prof. SGGW

– dr hab. Dagny Krauze-Gryz

– dr hab. Elżbieta Jancewicz

– dr hab. Marek Sławski

– mgr Alicja Antonowicz

– mgr inż. Tomasz Zygmont

– dr Szymon Bijak

– dr inż. Małgorzata Woźnicka

– dr inż. Wojciech Kędziora

– dr inż. Krzysztof Czyżyk

– Robert Zawadka

 

Kontakt